خط انتاج الورق

خط کاغذ سازی - دانیان

معرفی محصول

در فرآیند طراحی خط خمیر سازی وکاغذسازی، هر دو فاکتور “سطح سرمایه گذاری” و “کیفیت مورد انتظار از محصول نهایی”، تعیین کننده هستند. مشخصات محصول نهایی و کیفیت سطح کاغذ، به طور مستقیم به پایداری خمیر (فرنیش) مخلوط شده، کیفیت فیبر پالایش شده و ترکیب پر کننده ها و مواد شیمیایی وابسته است. طیف گسترده […]

هزینه پایین تر

هزینه های تعمیرات و نگهداری پایین برگ برنده شما خوهد بود.

کاهش مصرف انرژی

در بازار رقابتی امروز بنگاه هایی پیروزند که با حداقل هزینه فعالیت می کنند.

کاهش ضایعات

کاهش ضایعات تأثیر به سزایی بر کاهش هزینه ها خواهد گذاشت.

توضیحات

در فرآیند طراحی خط خمیر سازی وکاغذسازی، هر دو فاکتور “سطح سرمایه گذاری” و “کیفیت مورد انتظار از محصول نهایی”، تعیین کننده هستند. مشخصات محصول نهایی و کیفیت سطح کاغذ، به طور مستقیم به پایداری خمیر (فرنیش) مخلوط شده، کیفیت فیبر پالایش شده و ترکیب پر کننده ها و مواد شیمیایی وابسته است.

طیف گسترده ی فن آوری های ما در خمیر سازی ( آماده سازی خمیر Stock Preparation)، پالایش (ریفاینینگ Refining) ، غربالگری (اسکرینینگ Screening) و سایر فرآیند ها را می توان در مورد انواع نیازهای کیفی مورد انتظار از محصول نهایی و کارخانه کاغذ سازی به کار برد. ماشین آلات کاغذ، مقوا و تیشو می توانند با اعمال حداقلی هزینه ها، از تولید روان تر و کیفیت بالاتر محصول نهایی  نفع ببرند.

راهکار های دانیان برای فرآیند خمیرسازی و کاغذسازی شامل موارد زیر می شود:

  • پالپینگ Pulping
  • پالایش Refining
  • قسمت های پالایش دهنده و پر کننده ها Refiner segments and fillings
  • ذخیره سازی خمیر Broke handling
  • غربالگری Screening
  • بازیابی فیبر Fiber recovery
  • مواد شیمیایی Wet end chemical handling

 

یک رویکرد آینده نگرانه و اصولی تضمین خواهد کرد که بهترین خروجی را از سیستم خمیرسازی و کاغذ سازی خود را به دست خواهید آورد. ماشين آلات ما و دانشی که در مورد فرآیند به شما انتقال خواهیم داد، مبنای تمایز شما با سایرین خواهد بود؛ همچنین هزینه های تعمیرات و نگهداری پایین و امکان ارتقا و بهبود فرآيند در آینده است که بهره وري بالا، همراه با هزينه های عملياتی پايين تر در طول کل دوره عملیاتی را ايجاد مي کند.

برای یک خط کامل خمیر سازی و کاغذ سازی یا به روز رسانی یک بخش از خط تولید، راه حل های ما، بازده سریع تر سرمایه گذاری را از طریق:

  • هزینه های عملیاتی پایین تر
  • کاهش مصرف انرژی
  • صرفه جویی در مواد اولیه

میسر می سازد.